Heere Sebaoth


Hoogste Heer in de Hemel

Zoals God op aarde bekend is met zijn evangelie en de gebedsnaam waaraan iedere christen
de gebeden aan kan richten. Noem dus God zijn naam op die manier bekend heeft gemaakt.

Zo is Sebaoth de naam in de hemel waar alle engelen wonen, noem dus
Se, als het licht van God waarvan zij weer fit worden.
Noem ba, als de wil die zij dragen en leren vertrouwen
die hen als engel de werken laten verrichten voor de Heer in de hoogste hemel.

Noem oth, als de aanspreekvorm waarbij zoals wij gebed kennen de engelen
de Heer zelf daarmee aanspreken.

Noem dus deze verklaring als een vorm van evangelie voor de engelen in de hemel.
Noem als wij de zon opzoeken om vrolijk te worden,
de engelen de Heer in de hoogste hemel opzoeken om weer fit te worden.
Noem ook als zij een lichtlichaam hebben weer gezond en vredig.

Zo is dus God op aarde bekend en door gebed te benaderen
en de Heere Sebaoth met die functie in de hemel.

Noem dus Sebaoth de Heere der Heirscharen,
wat benoemd dat de engelen die voor Hem werken
van hem zowel de nooddruft krijgen, als de straling die
hen een lichtlichaam geeft, en de mogelijkheid noem
zoals communicatie met een werkgever of ouder.

Waarbij Sebaoth zowel hen van binnen kan benaderen met hun taak
als van buiten een aanspreekpunt kan geven.

Noem dat iedereen die naar Sebaoth is vernoemd,
noem als een vorm van sebastiaan daarmee Hem als
naamdrager heeft.
Zo kan de naam Bastiaan of de varianten zowel aanduiden
dat je een taak voor de naamdrager doet, als dat je in vrijheid
wil uitzoeken welke functie bij je past. Noem hij dan het
meest innerlijke standpunt vertegenwoordigt.
Maar kan ook betekenen dat iemand zonder reden of argument
een naam kiest. Noem dus niet op rang, functie of status als
reden heeft.

Noem dus dat een naamdrager niet alleen voor engelen is,
niet alleen voor de hoogste functie.

Daarbij dus sommigen een naam kiezen als functie,
soms als geleiding of bescherming
en sommigen de keuze uit handen geven of niet invullen.

Noem elk aspect een bepaalde symbolieke betekenis heeft.
Sommigen dus als engel die naam aannemen,
sommigen het een mooie naam vinden,
en andere onder die bescherming willen leven.

Als ze de naamkeuze uit handen geven
is het meestal God zelf die dan de keuze maakt.

Omdat op aarde de naam door ouders wordt gekozen
en aangemeld, is de naam niet op eigen voorwaarde
te veranderen waardoor de rechten besloten liggen
in de wet, en de naamgeving van ouders.

Als God de keuze maakt,
of de ziel een naam kiest is het
de Schepper zelf die het wereldproces
daarmee de impuls geeft.
Noem het geloof in een levenstaak,
predestinatie of de genadevereiste
om in de hemel te komen.

Noem dus als ouders een naam kiezen,
zelf later in de hemel zijn,
en hun kinderen gaan naar de hemel
zo mogelijk ze met eigen naam daar zijn.

Waardoor de genade ook aan de ziel gehecht wordt,
immers het lichaam wordt aan de aarde teruggegeven
en de ziel gaat volgens oordeel naar de hemel
of bij een straftijd.


Noem dat alle namen op aarde gelijkwaardig zijn,
immers door ouders gegeven, en dat naamdragers als ware
de levenstaak bewaken en door de genade van je naamdrager
te vragen je erdoor geholpen wordt.


Zoals God zijn gemeente op aarde heeft met een aantal miljoen of miljard
christenen die door zijn genade noem in het leven vervuld worden.

Noem zoals Christus met iedere een persoonlijke relatie aangaat
en zijn genade deelt met iedereen door de doop of de genadevraag.

Zo is in de hemel de Heere Sebaoth de genadedrager,
en schenkt zijn genade aan de engelen die voor Hem willen werken.
Waarbij de engelen drievoudig delen in zijn licht.
Noem het fysieke licht om gezond en gelukkig te voelen.
Noem de wil, die zijn juistheid draagt en het hen mogelijk maakt
om zijn wil uit te voeren maar ook te zoeken en te laten groeien
noem ook door Hem begenadigt te worden in handelen.

Noem de gebedsvorm die voor engelen de genade draagt dat
zij door de wijsheid van God worden vervuld. Waarbij
die wijsheid en de wil laten groeien in hun taak.
en door het licht een langere deeltaak aankunnen.

Zoals engelen alleen maar de Heere Sebaoth hoeven te zoeken.
Met hun wil om Zijn wil te dragen.
Met hun wens om wijsheid om van Hem te leren.
en door zijn licht te zoeken in gevoel zoals wij naar de Zon verlangen.

Alle engelen mogen dus zijn genade zoeken,
en die genade in vrijheid leren vertrouwen.
Zo is zijn genade dus in de hemel net als de christelijke
genade beschikbaar. Zoals het de Heere Sebaoth behaagt.

De Heere Sebaoth is dan de functie die God als gebed
en heilige schriften op aarde heeft.

De Heere Sebaoth gaat dan met iedere engel
dan zo vermoed ik een persoonlijke relatie aan
waarbij hij zowel een taak geeft als beloont.

Waar wij bij God beloond worden door de dagelijkse
dingen en in de genade ook delen in een mate
van vervulling is dat bij engelen ook zo.

Het is natuurlijk niet bekend naast dat de
Heere Sebaoth zelf een hele lichte gedaante
is die in de hoogste hemel zit.
en nog meer licht geeft als zeg maar de zon.
of zoals soms duizend zonnen gezegd wordt.

Maar hoe de engelen werken en of zij
als zij in de werkelijkheid werken ook
hetzelfde licht uitstralen of dan als ware
er gewoon uit zien.

De Heere Sebaoth stuurt dan met zijn wijsheid
de engelen aan en kan in hun hart spreken.
Noem dat hij dan als een bevriende stem klinkt.
en zijn stem dan meestal een persoonlijke betekenis heeft
immers hij kan zowel de ziel en het hart toetsen
als in gesprek als een vriend in gaan op een onderwerp.
Zelfs als hij al weet welke gemoed iemand heeft.

De Heere Sebaoth is dan voor zijn naamgenoten
of als naamdrager persoonlijk betrokken bij hun levenstaak.
Waarbij Hij als naamdrager dan een taak behartigt
die vaak voordat zij gevraagd wordt opengelaten wordt.

zoals vaak mensen die een politietaak willen bij
Aartsengel Michael willen horen.

en mensen die in de medische sector willen werken
vaak Aartsengel Raphael kiezen.

Ook al kan een naamdrager soms een ander pad kiezen
dan het beroep. Immers een karakter of hart kan
op meerdere plekken of beroepen een goede functie hebben.

Zoals de Heere Sebaoth iedereen die een taak van het leven wil openhouden
zelf als naamdrager geleidt. Noem van hoog tot laag.

Zoals de Heere Sebaoth de orde in de hemel vasthoudt.
en alle engelen een persoonlijke relatie met hem hebben.
Noem dat zij zoals wij soms in de zon gaan zitten
de straling van de Heer kunnen opzoeken.

Noem zoals wij in een arbeidsfunctie alles doen
om zowel de verantwoordelijkheid als de beloning te krijgen.
Zij de wil van de Heer binnen kunnen laten en leren vertrouwen.

Noem zoals wij God aanspreken in gebed
Zij ook de Heer aanspreken.

De Heere Sebaoth die in de hoogste hemel zit,
en de serafijnen voortdurend in zijn licht
zowel gelukkig als met groot intelligentie en wijsheid zijn.

Noem dat de Heere Sebaoth in de hoogste hemel zit,
en zijn straling dan persoonlijk geeft als zij
in zijn buurt komen.

Zo zijn de engelen van binnen met straling
en doen zij het werk zoals hij het vraagt.

Als engelen een menselijke geboorte aannemen,
kunnen zij zelf weer kiezen voor een taak
of de genade als engel.

Noem als zij in de hemel kiezen zuiver moeten blijven
maar als mens fouten mogen maken, en daardoor vrij zijn
Hoe zij hun volgende functie kiezen, of welke interesse
zij mogen volgen.

Noem dat engelen op aarde de vrijheid hebben te onderzoeken
welke functie of verantwoordelijkheid zij willen dragen.

De Heere Sebaoth geeft ze dan de gelegenheid om het
te onderzoeken, noem ook door de Heilige boeken
te lezen en de wil van God te onderzoeken.

De Heere Sebaoth is dan de Hoogste in de hemel
en de Heere der Heirscharen.

Noem dat Heere Sebaoth ook zijn genade soms schenkt
en zijn naamdragers daar al in verbonden zijn
en dan vanwege hun eigen naam die kans persoonlijk krijgen.

Noem dat de Heere Sebaoth als onderdeel van Gods bestel
de hoogste in de hemel is en de engelen geleidt.

Noem dat alle religies teruggrijpen op een inzicht
van de hemel, de locatie en de beschrijving
Noem dat ook Govinda een hemel heeft,
Vishnu een hemel heeft,
en dus God een hemel heeft.

De Heere Sebaoth is dus verbonden aan als ware
een beschrijving van een engelen-evangelie.

Waarbij engelen die het eerlijk willen verdienen
de genade van de Heere Sebaoth zelf vragen
ook als zij zo'n leven aan zouden willen gaan.

Noem de Heere Sebaoth hen ook de vrijheid gunt
hun lot en wil te onderzoeken.
Als ware alle engelen van Hem die kans krijgen.

Immers als engel groeien zij in inzicht,
en door dat inzicht willen zij soms ook een
functie waar zij dan naar verlangen,
als zij dat bij de Heere Sebaoth terugleggen
geleidt hij hen in hun oprechtheid en
hun hartsverlangen.

Zoals God rechtvaardig is,
is de functie Sebaoth in de hemel ook rechtvaardig.
En is de functie van gerechtigheid,
noem de genade zonder kostprijs ook beschikbaar.
Zo mogelijk vermoed ik zonder voorwaarden.

Zoals wij op aarde zowel naar ons opleidingsniveau
een baan kiezen en solliciteren.

zo is in de hemel ook dat de engelen allemaal
in bepaalde mate een functie hebben.

Noem dat zij gezond worden van de straling
en onvoorwaardelijk mogen genieten.

Maar zij niet de wil van God geheel durven
vertrouwen omdat ook dan moeillijkere taken
worden toebedeeld.

en als zij dan aan God wijsheid vragen ze
ook een deel van henzelf in zicht krijgen
en loslaten.

Noem dus zoals een ziel op aarde een plaats
krijgt. een engel in de hemel een plaats
kiest. De engelen dus naar hun vertrouwen op God
in zijn bestel een functie hebben.

Noem dus hoge engelen meer op de wil van God
vertrouwen en die meer in zichzelf toelaten.

en lage engelen nog leren wat de wil van God is
en hoe je die kan volgen.

Noem net als op aarde sommige beroepen meer
zelfvertrouwen nodig hebben maar ook
een opofferingsgezindheid.

Noem dat aartsengelen iemand de genade geven
die op een bepaalde manier uitmunted is.

Noem dus als mensen de genade aan God vragen.
en de engelen die aan de Heere Sebaoth
wel in de genade in gelijkwaardigheid worden
opgenomen.

Noem dat op aarde heiligen meer en meer
de werken van God zoeken.

en de gewone mensen wel de genade aannemen
maar nog veel eigen wensen hebben in het hart.

Noem dus dat engelen die voorwaarde bij God
door de genade al hebben aangenomen,
maar in hun ziel en hart groeien naar het besef
dat God in zijn wil alles juist doet,
en in zijn wijsheid alles grondt.
en zijn straling ook moeillijke duisternis
bij hen als engel geneest.

Zoals engelen in hun leven
zoals ze naar de Heere Sebaoth kunnen vliegen
die dan in de hoogste hemel op een troon zit
met licht van vergelijkbaar duizend zonnen.

zij genezen dan met hun lichlichaam in
zijn straling, zoals wij gezond worden
of genezen door een medicijn.

zij kunnen zich dan afstemmen
op de wil van de Heere Sebaoth
noem hoe meer zij die wil in zich toelaten
hoe hoger en moeillijker de taken

Waardoor zij dus meer en meer die
wil van God in zich dragen
met natuurlijk beperkingen
als het vertrouwen er in
of de mate van overgave
als dingen anders gaan
dan in eigen perspectief.

de derde dat zij ook in wijsheid
kunnen groeien noem
dus ook licht voor de ziel
door inzicht te vergroten
die overgave ook meer
gefundeerd voelen.

Naast dat dit proces
dus door engelen
zowel gezocht worden
als erin intelligenter
en sterker kunnen worden.

Als een engel dan aan
de stap van overgave als
gebed toe is,
dan krijgen zij een leven
ergens en nemen dan
tijdens het leven
door beproevingen
een hogere wilsbron aan.

Noem dus de mate van engelen
die zowel groeien
als in gebed hun vragen stellen
en bij de Heere zelf door
het licht weer gezond worden.

De Sjechina is dan de woonplaats
van de Heere, waar de engelen hem opzoeken.

Zij kunnen dan hun eigen wil steeds meer
in eenheid brengen met de wil van God
en zij kunnen door wijsheid leren
ook hoe de wil van God gegrond is.

Waardoor zij dus steeds meer
de Heere in zichzelf toelaten
en door zijn werk zowel gelukkig worden
als in hun taak waardevol.

30 okt 2023

Zoals de christenen op aarde
de genade delen en als ware
zowel in die genade geen
persoonlijke verdienste hebben
zij zijn uit genade aangenomen.

soms zeggen zij rentmeester te zijn
als ware de Heer de echte eigenaar is.
en ze vrijgekocht zijn.

Door niet een persoonlijke titel te hebben
maar die genade met iedereen te delen
ze in die genade later ook in de hemel
dat werk beloond krijgen.

In de hemel bij de Heere Sebaoth
die de engelen aanstuurt
zou die genade op gelijke voet zijn

Engelen delen allemaal in het werk
met de capaciteiten die ze hebben
maar ook met de instrumenten waar
God ze mee bekleedt.

Doordat alle engelen die genade
delen, en geen persoonlijk eigendom
hebben.
Misschien zelfs geen persoonlijke status
immers De Heer staat met dezelfde bron
boven hen allen.

Zij worden dan in de naam van de Heer
vernoemd, als de bron van hun wil
de bron van hun onkwetsbare engelenlichaam
en als bron waarmee de Heere hen
of een naam geeft, of in hun
identiteit en ziel bevestigt.

Engelen die onkwetsbaar zijn
kunnen dus geen geluk kwijtraken
en de wil van de Heer zorgt
dat zij het werk getrouw en goed doen.

Engelen die voor God werken
hoeven dus ook geen gevoel te
hebbne dat zij heel speciaal werk doen
zij voelen zich als in de vanzelfsprekendheid
van het werk dat het nuttig is.

Engelen staan dan boven mensen en
mogen in de hemel, ook hun werken
op de aarde leggen.

Als een engel een mens wil redden
dan mag die engel zowel zijn instrumenten
aansturen om in werking te hebben
als dat de wil van een engel
boven die van een mens geldt.

Zo is het dat aartsengel michael
volgens een begrip
zowel alomtegenwoordig is
via de functie van God

en kan ingrijpen met zijn
wil en en sturing die bij
een alomtegenwoordigheid
wel zichtbaar is maar niet afhankelijk
van mensen, of van lichamen.

een aartsengel is met een naam
zodat zij op die naam aan te roepen
zijn zoals de Heilige Geest
ook voor de gelovigen zijn betekenis kent.

de aartsengelen hebbne groter
kracht en straling
waar de christenen in zachtheid geleidt
worden.

een mens die zich aan God overgeeft
houdt een gevoel van vrije wil,
ook al zijn zij in zijn hand.

en waar God gebeden verhoort,
is het in de zachtheid van het leven
waarbij die bewijs en het opmerken
van die kracht bij God dus vaak
niet direct merkbaar is.

De engelen die voor God werken
delen ook die genade waarbij
God ze aanstuurt, maar ook in hun
bestaan zowel betekenis als geluk geeft.

Waarbij Christenen zoals zij zich
overgeven aan God ook volledig
in zijn beheer komen,
de engelen van nature al zo'n
beslissing nemen
als ware een gebed van overgave
hen daarin ook bevestigt.Heartfull words